+45 22447866 cs@skoleterapeuten.dk

Få hjælp til at vælge DIT gode liv

Vi tager udgangspunkt i dine ressourcer, drømme, mål og livsværdier

 

 

BOOK SAMTALE

Dummy skjult SEO afsnit.

Dette er en sætning med ordet skolevægring og skoletrivsel. Herefter en sætning indeholdende skoleangst. Så nævner vi hjælp og angst, samt skoletræthed og social indsats. Hvem kan hjælpe familiebehandler. Det gode liv og livsværdier.

I dette afsnit skrives sætninger med valgte SEO keywords, så GoogleBot køber at de er relevante.

Billede af angst

Vi tilbyder hjælp til

 • Børn og unge som har udviklet skolevægring eller skoleangst grundet i mobning, psykisk eller social mistrivsel. Herunder også forebyggende samarbejde før flyt til en ny klasse eller skole.
 • Børn og unge, som oplever de har mistet glæden ved og overskuddet til at komme i skole, eller involvere sig aktivt med venner i fritiden.
 • Udfordringer i samarbejdet med skole og kommunale instanser. Der kan nogle gange være svært at komme i konstruktiv dialog og til forståelse.
 • Hvis barnet og/eller forældre oplever usikkerhed, tristhed, håbløshed, angst og bekymring for fremtiden på sine egne eller andres vegne.
 • Forældre som føler sig fastlåst og isoleret over længere tid og har brug for en hjælp til at få hverdagen til at fungere igen i et socialt liv med børn, partner, venner, familie, skole eller arbejde.
 • Vi kan være din families sikkerhedsnet ’her og nu’ og et trygt udgangspunkt for fremtiden ved pludseligt opståede akutte situationer eller kriser.

Social Edukativ Metode

Social Edukativ Metode (SEM) er en pædagogisk indsats med fokus på, at det enkelte menneske er ansvarlig for sit eget liv. Gennem bevidsthedsfremmende dialog opbygger barnet evnen til at kunne håndtere et meningsfyldt og socialt velfungerende liv med udgangspunkt i nuet, mål og drømme.
Det er vores opfattelse, at der i dag stilles stigende krav til overgangen fra barn til voksen. Det er utroligt vigtigt at være opmærksom på, om barnet er tilstrækkeligt rustet til at klare sig godt i sociale fællesskaber. Vi ønsker, med vores metode at støtte både barnet og forældre, så de alene og sammen kan tage gode og sunde valg i nuet samt fastholde drømme og mål for fremtiden.
Metoden handler om at der via tillidsfulde og bevidsthedsfremmede samtaler om nuet, drømme, mål, livsværdier og normalen. Dette for at give barnet tilstrækkelig indre tryghed og egen bevidsthed, så barnet med udgangspunkt i egne ressourcer, livsfortælleringer, oplevelser og historier, tager positivt ansvar for sit eget liv – det gode liv.
Det er vores erfaring, at der igennem denne dialog skabes en god refleksion, som danner grundlag for nye valg, læring og social udvikling hos det enkelte barn. Det gælder med andre ord om at gøre barnet i stand til at træffe valg og stå i disse valg så glæden kommer til at fylde i en meningsfuld hverdag med skole og gode venner i fritiden.

Vi tilbyder jer helhedsløsninger på opgaver indenfor følgende områder:

• Inklusion af elever med særlige behov
• Udvidet specielpædagogisk tilgang til elever med eller uden diagnose
• Problemstilling i klasser med mobning og mistrivsel
• Mere hensigtsmæssig udnyttelse af pædagogisk støtte
tildelt en enkelt elev
• Akut opståede krisesituationer hos lærere, elevgrupper eller klasser
• Særlige elevdynamikker, som kræver en ny tilgang til læringsmiljøet
• Gruppeforløb til sårbare elever til styrkelse af uddannelsesparathed
• Gruppeforløb for 8.klasse til styrkelse af uddannelsesparathed
• Forløb med aktionslæring til lærere i ovenstående opgaver
• Kurser til lærere i specialpædagogik

Forløbet

Selve opgaveløsningen bygger på en åben dialog og med respekt for jeres skoles værdigrundlag og faglige viden om problemstillingen.

Vi arbejder inden for en aftalt tidsramme, hvis vi skaber de nødvendige pædagogiske ressourcer til, at I fremover selv vil kunne klare opgaveløsningen.

Vi tilstræber en læringsproces med mindst mulig indgriben i forhold til skolens egne opsatte læringsprincipper og problemløsningsmodeller,

Vi ruster således jer med de nødvendige ressourcer og overflødiggør os indenfor for den fastsatte tidsramme til at I kan blive selvhjulpet indenfor et specialiseret område. Læs mere..

Vi tilbyder jer helhedsløsninger indenfor følgende områder:

• Samtaler særlig tilrettelagt sårbare elever
• Samtaler for øget trivsel – både individuelt og i gruppe.
• Ved behov for skoleterapeutisk hjælp i en akut opstået problematik
• Få en fast skoleterapeut tilknyttet jeres sociale læringsfælleskab
• Kurser og uddannelse

Vi tilbyder kortvarige pædagogiske kurser og længere udviklingsforløb hvor enkelte eller flere af jeres lærere uddannes til at føle større sikkerhed i at kunne støtte elever med sociale og følelsesmæssige udfordringer. Har I særligt sårbare elever, får I kompetencerne til at styrke deres livsduelighed og sociale parathed til møde verden.

Den skoleterapeutiske samtale

Det er vores erfaring at der selv på gode skoler med velfungerende ledelse, personale og elever kan opstå forskellige problematikker, som kan gå i hårdknude og blive helt fastlåste. Det er i dette felt og de situationer vi har vores ekspertise.

I overgangen fra barn til voksen med stigende krav og forventninger, er det meget vigtigt at være opmærksom på om barnet er tilstrækkeligt rustet til at klare sig godt i de sociale fælleskaber, de skal indgå i. Unge mennesker møder ofte voksne, der har velmene gode råd og som med deres viden og erfaring reelt ønsker at guide dem i den rigtige retning. Det centrale er hvordan den unge drages ind som medspiller og derved klargøres til at bliver ansvarlig for sit eget liv, Det er vigtigt at de unge selv finder vejen…Til dette formål har vi udviklet (SEMTM)

Social Edukativ Metode er en pædagogisk indsats med fokus på at det enkelte menneske er ansvarlig for sit eget liv. Det handler grundlæggende om at kunne håndtere, og skabe et meningsfuldt og socialt fungerende liv – gennem bevidsthedsfremmende dialog med udgangspunkt i nuet, drømme, mål, livsværdier og normalen.

Vores udgangspunkt er altid ressourcerne og de gode fortællinger, livshistorier, oplevelser, drømme og mål. Gennem den bevidsthedsskabende dialog skabes refleksionen, som danner grundlag for det gode valg for den unge, hvor glæden ved læring og social udvikling fylder hverdagen – Det meningsfulde gode liv.

Vi mener at skolevægring kan løses gennem en sammenhængende helhedsindsats i samarbejde med familie, skole og forvaltning.

• Børn og unge har lyst til at lære og udvikle færdigheder.
• Børn og unge har de nødvendige ressourcer til at indgå i positive sociale relationer.
• Børn og unge udvikler sig alsidigt i et trygt og mangfoldigt læringsmiljø.

Hvis ovenstående forudsætninger ikke er tilstede, er det nødvendig at gribe ind og finde de indre og ydre faktorer, som har påvirket den negative retning. Når vi påtager os en opgave, vil vi at alle samarbejdspartnere omkring børn og unge er parate til at indgå i åben dialog. Når de rette forudsætninger er tilstede, påtager vi os at finde frem til den mindst mulige indgribende sociale og læringsfokuseret helhedsløsning, som er langsigtet anvendelig i pædagogisk praksis og handling i hele læringsmiljøet. Læs mere..

Vi tilbyder helhedsløsninger på opgaver indenfor følgende områder

• Den gode interne skole
• Det sociale læringsmiljø
• Kursus og uddannelse
• Fri af magtanvendelser
• SEM

Vores rolle er at skabe overblik og indsigt blandt medarbejder og ledelse. Dette for at sikrer at opholdsstedet udnytter de interne pædagogiske ressourcer bedst muligt og klare at lede og navigere tydeligt i den retning I har målsat som organistion. Det handler ikke om hvad der er pædagogisk spændende og udfordrende, men om hvem man er, og hvad man er gearet til og god til at løse af opgaver for jeres målgruppe. Vi tilstræber en læringsproces, hvor vi går ind og går ud i et princip om me mindst mulige indgriben at bevidstgøre jer om jeres egne ressourcer, og derved hurtigst mulig overflødiggør vores eksterne funktion.

Sådan arbejder vi

Vi har gennem en række udviklingsprojekter indenfor inklusion og rådgivning i selvhjælp, udviklet en særlig helhedsorienteret tilgang, som vi kalder Social Edukativ Metode (SEM) Metoden er grundlæggende baseret på tillid og ligeværdig samtale, hvor fokus – uanset om du er barn eller voksen – er at du ansvarlig for dit eget liv. Vi tilstræber hurtigst muligt at hjælpe dig med at skabe de nødvendige forudsætninger, du har brug for at kunne håndtere din livssituation og opnå gradvis større og større sikkerhed i at være selvhjulpen. I vores samarbejde er du eksperten i dit eget liv og målet for os, er at hjælpe dig i processen med nogle redskaber, som kan skabe grobund for at du gennem livet, personligt udvikler evner og færdigheder til at skabe og håndtere et meningsfyldt og socialt velfungerende liv.

Priser

Fast timepris på 650kr timen incl. moms – uanset ydelse.

Vi tilbyder:

 • Samtaler i dit hjem
 • Online- og/eller telefonsamtaler
 • Samtaler hos os i Odense eller Svendborg

Vi tilbyder hjælp til:

 • At vende skolefravær/vægring til skoletilvær
 • At skabe ro og indre sikkerhed
  i stedet for angst
 • At overkomme sorg, tristhed og depression
 • At opnå trivsel og balance i familier
  i udsatte situationer
 • At skabe og fastholde det gode og sunde læringsmiljø

Hvad siger vores klienter

“Der er foregået ting i skolen, som vi ikke var klar over, og som vores søn ikke har fortalt os for at skåne os. De ting kunne Christian grave ud af ham. Christians dialogform og den tillid, han udgyder, gør udslaget. I samtaler med vores søn klarede Christian på tre besøg, hvad en psykolog ikke har kunne klare på 2 1⁄2 år. Og det var ikke en dårlig psykolog.”
– Forælder

“Christians største bidrag ligger i hans måde at anskue problemstillingerne. Vi oplevede, at han tog et andet blik på, hvor konflikterne starter. Han havde fokus på, hvordan systematikker hænger sammen i børns adfærd. Hans metodik i forhold til at ændre børnenes handlemønstre har vist sig meget succesfuld.”
– Forælder

Kontakt os

Du er meget velkommen til at skrive eller ringe for yderligere information.

Christiansvej 51, 5700 Svendborg

+45 22447866

cs@skoleterapeuten.dk

  Send en besked